ตารางจัดหางบลงทุน 63

 

ขั้นตอน

 

ครุุภัณฑ์ 3 กลุ่มรายการ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ 4 กลุ่มรายการ
 
ก่อสร้าง 5 รายการ

 ครั้งที่ 2

ก่อสร้าง 3 รายการ

(ปี 62 จัดหาใหม่)

1. วิธีการจัดหา

ประกวดราคา

e-bidding

เฉพาะเจาะจง

ประกวดราคา

e-bidding

ประกวดราคา

e-bidding 2

ประกวดราคา

e-bidding

2. ขอบเขตงาน และราคากลาง

3. เผยแพร่ วิจารณ์

- 27-29 เม.ย. 63

1-7 พ.ค. 63 -
4. แก้ไข วิจารณ์

ไม่มีผู้วิจารณ์

- ปรับปรุง เพิ่ม "แผนผังติดตั้งกล้องวงจรปิด"
30 เม.ย.-7 พ.ค. 63

ไม่มีผู้วิจารณ์
 

-
5. เผยแพร่ วิจารณ์ ครบ 1 เม.ย. 2563 - ครบ 7 พ.ค. 63 ครบ 7 พ.ค. 63 -
ประกาศเชิญชวน
6. ประกาศเชิญชวน 2-8 เม.ย. 2563   8-14 พค 2563 8-14 พค 2563 19-22 พค 63
7. ยื่นข้อเสนอ 9 เม.ย. 2563    15 พค 2563  15 พค 2563  25 พค 63
8. พิจารณาผล ตั้งแต่ 10 เม.ย. 2563   18 พค 2563 18 พค 2563 26 พค 63
ทำสัญญา
9. ผู้ชนะเสนอราคา กลุ่มที่ 1 หจก.ทิพปภาครุภัณฑ์ 
กลุ่มที่ 2 บริษัท วิน วิน 25 โซลูชั่น 
กลุ่มที่ 3  บริษัท เดอะรูท คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
หสส.คลิกไอทีช็อป กลุ่มที่ 1 บ.กู๊ดสปีดคอมพิวเตอร์ จำกัด 
กลุ่มที่ 2 บ. พีพีเอส ซาวด์บอร์ด จำกัด 
กลุ่มที่ 3  หจก.น่านพิรญา 
บริษัท เค เค เอ็น กรุ๊ป จำกัด  หจก.น่านอินเตอร์ซัพพลาย 
10. ทำสัญญา กลุ่มที่ 1 หจก.ทิพปภาครุภัณฑ์ 
            (26 พค 63) 
กลุ่มที่ 2 บริษัท วิน วิน 25 โซลูชั่น 
กลุ่มที่ 3  บริษัท เดอะรูท  คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
3 เม.ย. 2563 กลุ่มที่ 1 บ.กู๊ดสปีดคอมพิวเตอร์ จำกัด 
กลุ่มที่ 2 บ. พีพีเอส ซาวด์บอร์ด จำกัด 
กลุ่มที่ 3  หจก.น่านพิรญา 
บริษัท เค เค เอ็น กรุ๊ป จำกัด   
11. ส่งมอบ ตรวจรับ   9 เม.ย. 2563       
12. เบิกจ่าย   27 เม.ย. 63       

 

ซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญาจากผลกระทบโรคโควิท 19

หนังสือกรมบัญชีกลาง กวจ ที่ ว 83 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญา กรณีที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิท 19 (รายละเอียด)

Tags: 

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 2563

หนังสือ กวพ ด่วนที่สุด  ว 82 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 เรื่อง  มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (รายละเอียด)

 

Tags: 

ประกาศแผนจัดซื้อ และจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ได้รับงบประมาณปี 2563 เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง จึงได้จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
๑. แผนจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน , ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (รายละเอียดแผน)
๒. แผนจัดจ้างสิ่งก่อสร้างอื่น   (รายละเอียดแผน)
เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน

 

Tags: 

หน้า