แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2562

4. แผนจัดซื้อ รายการครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ (รายละเอียด)   
3. แผนจัดซื้อ รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  (รายละเอียด)
2. แผนจัดซื้อ รายการครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ 3 กลุ่มรายการ (รายละเอียด)
1. แผนจัดจ้าง รายการก่อสร้างอาคารห้องประชุม รางระบายน้ำ และปรับปรุงอาคาร (รายละเอียด)

รายงานผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

1. แผนจัดซื้อ รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  (รายละเอียด)

Tags: