ประชุมรายงานผลการบริหารงบประมาณ ครั้งที่ 3

เจ้าหน้าที่พัสดุ ศธจ.น่าน ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมรายงานผลการบริหารงบประมาณของจังหวัดน่าน ณ ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ในวันที่ 11 มิถุนายน  2562 ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. และได้รายงานปัญหาอุปสรรคการจัดหาครุภัณฑ์ กรณีผู้เสนอราคาอุทธรณ์ โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการอุทธรณ์ กรมบัญชีกลาง ต่อประธานในที่ประชุม รับทราบ 
   

Tags: