สรปรายงานซื้อ-จ้างรายไตรมาส

ที่ ไตรมาส รายละเอียด
1 เดือน ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562 รายงาน
2 เดือน มกราคม 2563 - มีนาคม 2563 รายงาน
3 เดือน เมษายน 2563 - มิถุนายน 2563 รายงาน
4 เดือน กรกฎาคม 2563 - กันยายน 2563 รายงาน

 

Tags: