รายการวัสดุอนุมัติให้ซื้อเพื่อป้องกัน ควบคุมโรคระบาดไวรัส covid19

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณ และกำหนดรายการวัสดุที่หน่วยงาน อนุมัติให้จัดซื้อเพื่อป้องกันและควบคุมโรคระบาดไวรัส covid 19  จำนวน 7 รายการ (รายละเอียด)

Tags: 

ประชุมคณะกรรมการก่อสร้าง และคณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ได้นัดหมายคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รายการซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 สัญญา เพื่อวางแผนการตรวจรับพัสดุ และนัดหมายคณะกรรมการควบคุมงาน ตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้าง 5 รายการ พร้อมกับ ตัวแทนบริษัท เคเคเอ็นกรุ๊ป จำกัด โดยมีวิศวกรโยธา จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุม ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสิริสาธร ระหว่างเวลา 13.30 น. 

   

 

Tags: 

เชิญชวนเสนอราคาก่อสร้าง 3 รายการ (ก่อสร้างต่อให้แล้วเสร็จ)

 

เลขที่โครงการ  63047250015 ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารประชุม รางระบายน้ำ และปรับปรุงอาคาร (ส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(เป็นโครงการต่อเนื่อง จากผู้รับจ้างรายเดิมที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ โดยมีเนื้องานอาคารห้องประชุม และปรับปรุงอาคาร ที่ดำเนินการไปบางส่วน)
เผยแพร่ 19-22 พฤษภาคม 2563 
ยื่นเสนอราคา 25 พฤษภาคม  2563 

--------------------> งบประมาณ    4,492,282.56 บาท
--------------------> ราคากลาง     4,733,000.00 บาท

 

 ประกาศ (รายละเอียด)  
เอกสารประกวดราคา (รายละเอียด) 

ภาพประกอบ  
1. อาคารห้องประชุม  ดำเนินการโดยผู้รับจ้างรายเดิม (บางส่วนแต่ยังไม่แล้วเสร็จ)

   

 

2. ปรับปรุงอาคาร  
   2.1 ปรับปรุงอาคาร 3 ชั้น ดำเนินการโดยผู้รับจ้างรายเดิม (บางส่วนแต่ยังไม่แล้วเสร็จ)

  

 

 

   2.2 ปรับปรุงอาคารราชานุบาล ยังไม่ได้ดำเนินการ

3. รางระบายน้ำ  ยังไม่ได้ดำเนินการ

 

ประกาศเชิญชวน เสนอราคา ๒ โครงการ

เลขที่โครงการ  63047590582  ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำหญิง รั้ว รางระบายน้ำ ถนนคอนกรีต และลานจอดรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่ 12-14 พฤษภาคม 2563
ยื่นเสนอราคา 15 พฤษภาคม  2563
ประกาศ (รายละเอียด) 
เอกสารประกวดราคา (รายละเอียด) 

เลขที่โครงการ 63047600935 ชื่อโครงการ ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ ๔ กลุ่มรายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่ 12-14 พฤษภาคม 2563
ยื่นเสนอราคา 15 พฤษภาคม  2563
ประกาศ (รายละเอียด) 
เอกสารประกวดราคา (รายละเอียด) 

 

หน้า