ประกาศซื้อจ้าง

                

ที่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เอกสาร
1 ก่อสร้างปี 2563 จำนวน 5 รายการ  
  ประกาศประกาศเชิญชวนครั้งที่ 2 เอกสาร
  เอกสารประกวดราคา ครั้งที่ 2 เอกสาร
  ประกาศประกาศเชิญชวน ครั้งที่ 1 ไม่มีผู้เสนอราคา  
  เอกสารประกวดราคา ครั้งที่ 1 ไม่มีผู้เสนอราคา  
2 ซื้อครุภัณฑ์ ๔ กลุ่มรายการ  
  ประกาศเชิญชวน เอกสาร
  เอกสารประกวดราคา เอกสาร
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารประชุม รางระบายน้ำ และปรับปรุงอาคาร (ส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จ)  
  ประกาศเชิญชวน เอกสาร
  เอกสารประกวดราคา เอกสาร
4 ซื้อครุภัณฑ์ 3 กลุ่มรายการ  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เอกสาร
  ประกาศเชิญชวน เอกสาร
  เอกสารประกวดราคา เอกสาร
  ขอบเขตงานและเกณฑ์คุณลักษณะครุภัณฑ์ เอกสาร