แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

 

ปีงบประมาณ 2562
1. ไตรมาสที่ 1      (ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561)           (รายละเอียด)
2. ไตรมาสที่ 2      (มกราคม 2562 - 31 มีนาคม 2562)           (รายละเอียด)
3. ไตรมาสที่ 3      (เมษายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562)         (รายละเอียด)
4. ไตรมาสที่ 4      (กรกฎาคม 2562  - 30 กันยายน 2562)      (รายละเอียด)

Tags: