แผนซื้อจ้าง 2563

 

 

ที่ คำอธิบายการจัดทำแผน รายละเอียด
1 แผนซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน งานบ้านงานตรัวและครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ วงเงินจัดหา 3,727,600 บาท วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียด
2 แผนซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน วงเงินจัดหา 126,1000 บาท วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียด
3 แผนจัดจ้างก่อสร้างอาคารประชุม รางระบายน้ำ และปรับปรุงอาคาร (ส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จ) วงเงินจัดหา 4,493,000 บาท วันที่ 3 เมษายน 2563  รายละเอียด
4 แผนจ้างก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ ปี 2563
(ห้องน้ำหญิง, รั้ว, รางระบายน้ำ, ถนนคอนกรีต และลานจอดรถยนต์) วงเงิน 1,425,000 บาท วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
รายละเอียด

 

Tags: