ศธจ.น่าน เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมปฏิบัติงานสิ้นปีงบประมาณ 2566


งานการเงิน บัญชี และพัสดุ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  จัดโดยสำนักงานคลังจังหวัดน่าน ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 ระหว่างเวลา 08.30 - 12.00 น.

เผยแพร่งบทดลองรายเดือน กรกฎาคม 2566

​ 13 สิงหาคม  2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2566 และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่บุคคลทั่วไป ตามกำหนดในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ ........... เมนู "งบทดลองรายเดือน" เว็บไซต์นี้...

 

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2566

​ 11 กรกฎาคม  2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2566 และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่บุคคลทั่วไป ตามกำหนดในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ ........... เมนู "งบทดลองรายเดือน" เว็บไซต์นี้...

 

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่งบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2566

​ 8 มิถุนายน  2566สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2566 และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่บุคคลทั่วไป ตามกำหนดในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ ........... เมนู "งบทดลองรายเดือน" เว็บไซต์นี้...

 

ประชาสัมพันธ์ งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2566

 9 พฤษภาคม  2566สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2566 และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่บุคคลทั่วไป ตามกำหนดในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ ........... เมนู "งบทดลองรายเดือน" เว็บไซต์นี้...

การเงิน ศธจ.น่าน ร่วมเป็นคณะกรรมการรับเงินอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ.น่าน

 

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2566

  วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 :

                 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2566 และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่บุคคลทั่วไป ตามกำหนดในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ ........... เมนู "งบทดลองรายเดือน" เว็บไซต์นี้...

หน้า