Webslesson Tutorial
รายการเอกสารแจ้งโรงเรียนเอกชนในจังหวัดน่าน

โปรดตรวจสอบเอกสารในระบบด้วยรหัสที่แจ้งให้ทราบแล้ว

เอกสารที่แจ้งในระบบล่าสุด

  
  


Webslesson Tutorial
รายการอนุมัติเงินประจำงวด

ทุกกลุ่มงานโปรดตรวจสอบงบประมาณในระบบ e-office

เอกสารที่แจ้งในระบบ 3 ลำดับล่าสุด

  
  
  


ประกาศเชิญชวนเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ 3 กลุ่มรายการ

e-bidding สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เชิญชวนผู้มีอาขีพ เข้าร่วมเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ 3 กลุ่มรายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิคส์ (e- bidding)  โครงการเลขที่ 62097077813 เผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ย. 2562 - วันที่ 17 กันยายน 2562 และเสนอราคาในวันที่ 18 กันยายน 2562...

  1. ประกาศเชิญชวน  (รายละเอียด)
  2. เอกสารประกวดราคา (e-bidding)  (รายละเอียด)

     


     

Tags: 

Pages