ระบบงานสำนักงาน (e-Office)
ระบบบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ 

 

 

ประเภทและอัตราค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา

   กรมบัญชีกลาง กำหนดประเภทและอัตราค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 22 ลงวันที่ 12 มกราคม  2561 กรณีบุตรผู้มีสิทธิศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวนี้ สามารถเบิกเงินสวัสดิการศึกษาบุตรได้ในอัตราที่ระบุ   

กลุ่มอำนวยการร่วมกิจกรรม 28 ธค 2560

กิจกรรมบุคลากรสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน โดยกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมในพิธิเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ณ
วัดพระธาตุแช่แห้ง วันที่ 28  ธันวาคม  2560 ระหว่างเวลา 15.30 - 16.30 น. โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายไพศาล  วิมลรัตน์ 
เป็นประธานในพิธี

  

     

โดยสำนักงานจังหวัดน่าน ได้กำหนดจัดงานพิธิเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯให้ทุกวันที่  28 ของเดือน

Tags: