เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2565

     4  สิงหาคม  2565   งานบัญชี ได้ตรวจสอบการบันทึกรายการประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ครบถ้วนถูกต้องแล้ว
จึงเผยแพร่รายละเอียดต่อผู้สนใจ ที่เมนูด้านขวามือ "งบทดลองรายเดือน" 

ฝึกอบรมระบบ new gfmis thai 18-22 กค. 2565


สำนักงานคลังจังหวัดน่าน แจ้งส่วนราชการเข้ารับการฝึกอบรมระบบ new gfmis thai ผ่านระบบ Online
ระหว่างวันที่ 18 - 22  กรกฎาคม  2565 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. โดยบุคลากรงานการเงิน บัญชี พัสดุ เข้าร่วมการอบรมฯ

เผยแพร่งบทดลอง เดือน มิถุนายน 2565

     6  กรกฎาคม  2565   งานบัญชี ได้ตรวจสอบการบันทึกรายการประจำเดือน มิถุนายน 2565 ครบถ้วนถูกต้องแล้ว
จึงเผยแพร่รายละเอียดต่อผู้สนใจ ที่เมนูด้านขวามือ "งบทดลองรายเดือน" 

เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

 9  มิถุนายน  2565   งานบัญชี ได้ตรวจสอบการบันทึกรายการประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ครบถ้วนถูกต้องแล้ว
จึงเผยแพร่รายละเอียดต่อผู้สนใจ ที่เมนูด้านขวามือ "งบทดลองรายเดือน" 

หน้า