Webslesson Tutorial
รายการเอกสารแจ้งโรงเรียนเอกชนในจังหวัดน่าน

โปรดตรวจสอบเอกสารในระบบด้วยรหัสที่แจ้งให้ทราบแล้ว

เอกสารที่แจ้งในระบบ 3 ลำดับล่าสุด

  
  
  


Webslesson Tutorial
รายการอนุมัติเงินประจำงวด

ทุกกลุ่มงานโปรดตรวจสอบงบประมาณในระบบ e-office

เอกสารที่แจ้งในระบบ 3 ลำดับล่าสุด

  
  
  


 

ภาพสถานที่ ประกอบการจัดหางบลงทุน 3 รายการ (เผยแพร่ให้ผู้สนใจ)

ภาพที่ 1 อาคารที่ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการรื้อถอน จำนวน 2 รายการ คือ

1. ที่จอดรถยนต์ 2. อาคารไม้พัสดุ
***วัสดุที่ได้จากการรื้อถอน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากเป็นจุดที่ก่อสร้างอาคารห้องประชุม จำนวน 1 หลัง ข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

 

 

เชิญชวนผู้มีอาชีพเข้ายื่นเสนอราคา e-bidding

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เชิญชวนผู้มีอาชีพ เข้าร่วมการเสนอราคา ประกาศจัดหางบลงทุน 2 รายการ ซึ่งได้ประกาศในระบบ e-GP 

Tags: 

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 3 กลุ่มรายการ

ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์  3  กลุ่มรายการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ได้ประกาศเผยแพร่เอกสารประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มรายการ ในวันที่ 27 มีนาคม  2562  

Tags: 

Pages