ประชาสัมพันธ์แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน อยู่ระหว่างการจัดทำร่างขอบเขตงาน เพื่อดำเนินการจัดหางบลงทุน ในปีงบประมาณ 2562 ประกอบด้วย
1. จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน   (รายละเอียดแผน)
2. จัดจ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร 3 รายการ (รายละเอียดแผน)
 

Tags: