เชิญชวนเสนอราคาก่อสร้าง 3 รายการ (ก่อสร้างต่อให้แล้วเสร็จ)

 

เลขที่โครงการ  63047250015 ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารประชุม รางระบายน้ำ และปรับปรุงอาคาร (ส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(เป็นโครงการต่อเนื่อง จากผู้รับจ้างรายเดิมที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ โดยมีเนื้องานอาคารห้องประชุม และปรับปรุงอาคาร ที่ดำเนินการไปบางส่วน)
เผยแพร่ 19-22 พฤษภาคม 2563 
ยื่นเสนอราคา 25 พฤษภาคม  2563 

--------------------> งบประมาณ    4,492,282.56 บาท
--------------------> ราคากลาง     4,733,000.00 บาท

 

 ประกาศ (รายละเอียด)  
เอกสารประกวดราคา (รายละเอียด) 

ภาพประกอบ  
1. อาคารห้องประชุม  ดำเนินการโดยผู้รับจ้างรายเดิม (บางส่วนแต่ยังไม่แล้วเสร็จ)

   

 

2. ปรับปรุงอาคาร  
   2.1 ปรับปรุงอาคาร 3 ชั้น ดำเนินการโดยผู้รับจ้างรายเดิม (บางส่วนแต่ยังไม่แล้วเสร็จ)

  

 

 

   2.2 ปรับปรุงอาคารราชานุบาล ยังไม่ได้ดำเนินการ

3. รางระบายน้ำ  ยังไม่ได้ดำเนินการ