covid19

รายการวัสดุอนุมัติให้ซื้อเพื่อป้องกัน ควบคุมโรคระบาดไวรัส covid19

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณ และกำหนดรายการวัสดุที่หน่วยงาน อนุมัติให้จัดซื้อเพื่อป้องกันและควบคุมโรคระบาดไวรัส covid 19  จำนวน 7 รายการ (รายละเอียด)

Tags: 

ซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญาจากผลกระทบโรคโควิท 19

หนังสือกรมบัญชีกลาง กวจ ที่ ว 83 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญา กรณีที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิท 19 (รายละเอียด)

Tags: