มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 2563

หนังสือ กวพ ด่วนที่สุด  ว 82 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 เรื่อง  มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (รายละเอียด)

 

Tags: