รายงานซื้อจ้างไตรมาส 2564

ไตรมาสที่ เดือน รายละเอียด
ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2563 รายงาน
ไตรมาสที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2564 รายงาน
ไตรมาสที่ 3 เมษายน - มิถุนายน 2564  รายงาน