ประชุมคณะกรรมการก่อสร้าง และคณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ได้นัดหมายคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รายการซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 สัญญา เพื่อวางแผนการตรวจรับพัสดุ และนัดหมายคณะกรรมการควบคุมงาน ตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้าง 5 รายการ พร้อมกับ ตัวแทนบริษัท เคเคเอ็นกรุ๊ป จำกัด โดยมีวิศวกรโยธา จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุม ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสิริสาธร ระหว่างเวลา 13.30 น. 

   

 

Tags: