ซ้อมความเข้าใจการโอนจำหน่ายพัสดุ

กรมบัญชีกลาง ซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายพัสดุ ด้วยวิธิีการโอน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 215 (3)  (รายละเอียด)

Tags: