ประกาศแผนจัดซื้อ และจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ได้รับงบประมาณปี 2563 เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง จึงได้จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
๑. แผนจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน , ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (รายละเอียดแผน)
๒. แผนจัดจ้างสิ่งก่อสร้างอื่น   (รายละเอียดแผน)
เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน

 

Tags: