ประกาศเชิญชวน 2564

งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ โครงการ วันที่ประกาศ เอกสาร
1 ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์  8  รายการ    9 ก.ย. 2564
2 ประกาศแผนจัดจ้างก่อสร้าง 3  รายการ    9 ก.ย. 2564

..........................................................................................................................................................................

ขั้นตอนที่ 4 จัดซื้อครุภัณฑ์ 14 รายการที่เหลือ โดยวิธีคัดเลือก (เงินกันปี 2563)

ที่ โครงการ วันที่ประกาศ เอกสาร
1 ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ 14 รายการ โดยวิธีคัดเลือก   30 ก.ค. 2564

 

ขั้นตอนที่ 3 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา 1 กลุ่มรายการ และไม่มีผู้ชนะการเสนอราคา 3 กลุ่มรายการ  (เงินกันปี 2563)

ที่ โครงการ วันที่ประกาศ เอกสาร
1 ครุภัณฑ์กลุ่มที่ 1  - บริษัท เฮงสูง จำกัด 15 ก.ค. 2564
2 ครุภัณฑ์กลุ่มที่ 2 - มีผู้เสนอราคาสูงกว่างบประมาณ ต่อรองราคาแล้วไม่เป็นผล (ราคาสูงกว่างบประมาณ)  15 ก.ค. 2564 -
3 ครุภัณฑ์กลุ่มที่ 3 - มีผู้เสนอราคาสูงกว่างบประมาณ ต่อรองราคาแล้วไม่เป็นผล (ราคาสูงกว่างบประมาณ) 15 ก.ค. 2564 -
4 ครุภัณฑ์กลุ่มที่ 4 - มีผู้เสนอราคาสูงกว่างบประมาณ ต่อรองราคาแล้วไม่เป็นผล (ราคาสูงกว่างบประมาณ) 15 ก.ค. 2564 -

ขั้นตอนที่ 2 

1) ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ ตค 2563-มิถุนายน 2564 ศธจ.น่าน ไม่ได้รับงบประมาณงบลงทุน จึงยังไม่มีประกาศเชิญชวนแต่อย่างใด

2) ประกาศเชิญชวน หลังพ้นกำหนดวิจารณ์   ระหว่างวันที่ 2-7  กรกฎาคม 2564 ยื่นเสนอราคา 8 กรกฎาคม 2564 พิจารณาผล 9 กรกฎาคม 2564

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :::  64067514730

ที่ โครงการ วันที่ประกาศ เอกสาร
1 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)   2  ก.ค. 2564
2 เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)  2 ก.ค. 2564
3 ขอบเขตงาน คุณลักษณะครุภัณฑ์ และราคากลาง  2 ก.ค. 2564
4 บันทึกรับทราบข้อจำกัดด้านงบประมาณของผู้เสนอราคา  2 ก.ค. 2564
5 รายละเอียดการรื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และพัดลมติดผนัง  2 ก.ค. 2564

    

 

ขั้นตอนที่ 1  ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคา   (เงินกันปี 2563)

ที่ รายการประกาศ วันที่ประกาศ เผยแพร่วิจารณ์ เอกสาร
1 (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2563 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
[ ****ผู้ที่จะเสนอราคา ต้องส่งมอบภายใน 45 วัน เพื่อเบิกจ่ายไม่เกินวันที่ 25 กันยายน 2564 ด้วยเงินงบประมาณ เงินกันไว้จ่ายเหลื่่อมปี 2563 โดยไม่สามารถขยายระยะเวลาเบิกจ่ายได้ ก่อนตัดสินใจยื่นข้อเสนอ... ***]
21 มิ.ย. 2564  3 วันทำการ

2

(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2564   

[ ****ผู้ที่จะเสนอราคา ต้องส่งมอบภายใน 45 วัน เพื่อเบิกจ่ายไม่เกินวันที่ 25 กันยายน 2564 ด้วยเงินงบประมาณ เงินกันไว้จ่ายเหลื่่อมปี 2563 โดยไม่สามารถขยายระยะเวลาเบิกจ่ายได้ ก่อนตัดสินใจยื่นข้อเสนอ... ***]

21 มิ.ย. 2564  3 วันทำการ

3

ขอบเขตงาน คุณลักษณะและราคากลาง 

[ ****ผู้ที่จะเสนอราคา ต้องส่งมอบภายใน 45 วัน เพื่อเบิกจ่ายไม่เกินวันที่ 25 กันยายน 2564 ด้วยเงินงบประมาณ เงินกันไว้จ่ายเหลื่่อมปี 2563 โดยไม่สามารถขยายระยะเวลาเบิกจ่ายได้ ก่อนตัดสินใจยื่นข้อเสนอ... ***]

21 มิ.ย. 2564  3 วันทำการ

4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง   (แบบ บก 06)    

                                    

เผยแพร่เอกสารผ่านระบบ e-GP และบอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน  และ เว็บไซต์ ศธจ.น่าน (http://www.peonan.go.th)