Webslesson Tutorial
รายการเอกสารแจ้งโรงเรียนเอกชนในจังหวัดน่าน

โปรดตรวจสอบเอกสารในระบบด้วยรหัสที่แจ้งให้ทราบแล้ว

เอกสารที่แจ้งในระบบล่าสุด

  
  


Webslesson Tutorial
รายการอนุมัติเงินประจำงวด

ทุกกลุ่มงานโปรดตรวจสอบงบประมาณในระบบ e-office

เอกสารที่แจ้งในระบบ 3 ลำดับล่าสุด

  
  
  


เข้าร่วมการอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการคลัง (พัสดุ)

สำนักอำนวยการ สำนักปลัดกระทรวงการคลัง จัดโครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการคลัง ปีงบประมาณ 2562  ณ สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2562 โดยเจ้าหน้าที่พัสดุ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ได้เข้ารับการอบรมเป็นรุ่นที่ 2
     

Tags: 

Pages