ประชุมบริหารสัญญาก่อสร้าง 3 รายการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ประชุมคณะกรรมการควบคุมงานจ้าง และตรวจรับงานจ้าง โครงการ ก่อสร้างอาคารห้องประชุม รางระบายน้ำ และปรับปรุงอาคาร ร่วมกับ หจก.น่านอินเตอร์ซัพพลาย ครั้งที่ 4/2563 ในวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมศึกษาธิการ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายช่างโยธา สำนักงานโยธาธิการจังหวัดน่าน จำนวน 2  ท่าน และ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนครน่าน เข้าร่วมประชุม 

  

Tags: 

ประชุมกรรมการควบคุมงานและตรวจงานจ้าง โครงการ 2/63 ครั้งที่ 3/2563

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ได้นัดหมายคณะกรรมการควบคุมงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจงานจ้าง โครงการ ก่อสร้างอาคารห้องประชุม รางระบายน้ำ และปรับปรุงอาคาร ตามสัญญาจ้างกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด น่านอินเตอร์ซัพพลาย เพื่อบริหารสัญญา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นการประชุมครั้งที่ 3/2563  โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนายช่างโยธา จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน 2 ท่าน และผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหลวง  สพป.น่าน เขต 1 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ตั้งแต่เวลา 09.30 - 12.00 น.

l`  

  

 

Tags: 

กรรมการตรวจนับวัสดุคงเหลือ ปี 2563

งานพัสดุ ศธจ.น่าน ได้นัดหมายคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ. 2563 ทำการตรวจนับปริมาณวัสดุคงเหลือ  เพื่อสามารถปรับปรุงบัญชีวัสดุคงเหลือภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2563

  

 

  

 

Tags: 

ประชุมกรรมการควบคุมงานและตรวจงานจ้าง โครงการ 3/2563 ครั้งที่ 1

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ได้นัดหมายคณะกรรมการควบคุมงานจ้าง และตรวจงานจ้าง โครงการที่ 3/2563 ประชุมครั้งที่ 1 รายการ ก่อสร้างรั้ว  ,ประตู 2 ด้าน , เสาธง และระบบไฟฟ้า ตามสัญญากับ บริษัท เคเคเอ็นกรุ๊ป จำกัด ในวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 13.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมสิริสาธร  และได้รับความอนุเคราะห์จาก นายประวิทย์  อนุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหลวง ร่วมเป็นคณะกรรมการควบคุมงานจ้าง ด้วย
  

 

Tags: 

ประชุมกรรมการควบคุมงานและตรวจงานจ้าง โครงการ 3/2563 (เตรียมความพร้อม)

งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ ได้นัดหมายคณะกรรมการควบคุมงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจงานจ้าง โครงการที่ 3 ในปี 2563 รายการก่อสร้าง รั้ว , ประตู , เสาธง และระบบไฟฟ้า ตามสัญญากับ บริษัท เคเคเอ็นกรุ๊ป จำกัด เพื่อศึกษาข้อกำหนดในสัญญา แบบรูปรายการ ปริมาณงานก่อสร้าง ในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 10.00 น-11.00 น.  และทำการมอบหมาย แบ่งงานกันปฏิบัติหน้าที่  (ไม่เป็นทางการ) ก่อนการนัดหมายประชุมกับคู่สัญญาในอาทิตย์ ถัดไป

  

 

 

 

Tags: 

หน้า