รายงานผลการใช้จ่าย 2564

                                   
ประจำเดือน รายละเอียด
ตุลาคม 2563 พิมพ์
พฤศจิกายน 2563 พิมพ์
ธันวาคม 2563   พิมพ์

 

ร้อยละการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายจ่าย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ภาพรวม 23 54 77 100
รายจ่ายประจำ 28 58 80 100
รายจ่ายลงทุน 8 40 65 100

 

รายงานภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

 

 

ประชุมคณะกรรมการก่อสร้าง และคณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ได้นัดหมายคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รายการซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 สัญญา เพื่อวางแผนการตรวจรับพัสดุ และนัดหมายคณะกรรมการควบคุมงาน ตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้าง 5 รายการ พร้อมกับ ตัวแทนบริษัท เคเคเอ็นกรุ๊ป จำกัด โดยมีวิศวกรโยธา จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุม ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสิริสาธร ระหว่างเวลา 13.30 น. 

   

 

Tags: 

เชิญชวนเสนอราคาก่อสร้าง 3 รายการ (ก่อสร้างต่อให้แล้วเสร็จ)

 

เลขที่โครงการ  63047250015 ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารประชุม รางระบายน้ำ และปรับปรุงอาคาร (ส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(เป็นโครงการต่อเนื่อง จากผู้รับจ้างรายเดิมที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ โดยมีเนื้องานอาคารห้องประชุม และปรับปรุงอาคาร ที่ดำเนินการไปบางส่วน)
เผยแพร่ 19-22 พฤษภาคม 2563 
ยื่นเสนอราคา 25 พฤษภาคม  2563 

--------------------> งบประมาณ    4,492,282.56 บาท
--------------------> ราคากลาง     4,733,000.00 บาท

 

 ประกาศ (รายละเอียด)  
เอกสารประกวดราคา (รายละเอียด) 

ภาพประกอบ  
1. อาคารห้องประชุม  ดำเนินการโดยผู้รับจ้างรายเดิม (บางส่วนแต่ยังไม่แล้วเสร็จ)

   

 

2. ปรับปรุงอาคาร  
   2.1 ปรับปรุงอาคาร 3 ชั้น ดำเนินการโดยผู้รับจ้างรายเดิม (บางส่วนแต่ยังไม่แล้วเสร็จ)

  

 

 

   2.2 ปรับปรุงอาคารราชานุบาล ยังไม่ได้ดำเนินการ

3. รางระบายน้ำ  ยังไม่ได้ดำเนินการ

 

ประกาศเชิญชวน เสนอราคา ๒ โครงการ

เลขที่โครงการ  63047590582  ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำหญิง รั้ว รางระบายน้ำ ถนนคอนกรีต และลานจอดรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่ 12-14 พฤษภาคม 2563
ยื่นเสนอราคา 15 พฤษภาคม  2563
ประกาศ (รายละเอียด) 
เอกสารประกวดราคา (รายละเอียด) 

เลขที่โครงการ 63047600935 ชื่อโครงการ ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ ๔ กลุ่มรายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่ 12-14 พฤษภาคม 2563
ยื่นเสนอราคา 15 พฤษภาคม  2563
ประกาศ (รายละเอียด) 
เอกสารประกวดราคา (รายละเอียด) 

 

ร่างเชิญชวน โครงการก่อสร้าง 5 รายการ (ประกาศครั้งที่ 2)

 

ร่างประกาศโครงการ จ้างก่อสร้าง ๕ รายการ  (ครั้งที่ ๒) 

  1. ห้องน้ำหญิง
  2. รั้วด้านหน้า (พร้อมป้ายสำนักงาน)
  3. รางระบายน้ำ
  4. ถนนคอนกรีต
  5. ลานจอดรถยนต์

เลขที่แผนจัดจ้าง   P63040033136
เลขที่โครงการในระบบ e-GP 63047590582
เผยแพร่ร่าง 1 พ.ค. 2563 - 8 พ.ค. 2563

หมายเหตุ  ไม่มีรายการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมจากประกาศ ครั้งที่ 1

Tags: 

หน้า