Webslesson Tutorial
รายการเอกสารแจ้งโรงเรียนเอกชนในจังหวัดน่าน

โปรดตรวจสอบเอกสารในระบบด้วยรหัสที่แจ้งให้ทราบแล้ว

เอกสารที่แจ้งในระบบล่าสุด

  
  


Webslesson Tutorial
รายการอนุมัติเงินประจำงวด

ทุกกลุ่มงานโปรดตรวจสอบงบประมาณในระบบ e-office

เอกสารที่แจ้งในระบบ 3 ลำดับล่าสุด

  
  
  


ประชุมรายงานผลการบริหารงบประมาณ ครั้งที่ 3

เจ้าหน้าที่พัสดุ ศธจ.น่าน ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมรายงานผลการบริหารงบประมาณของจังหวัดน่าน ณ ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ในวันที่ 11 มิถุนายน  2562 ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. และได้รายงานปัญหาอุปสรรคการจัดหาครุภัณฑ์ กรณีผู้เสนอราคาอุทธรณ์ โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการอุทธรณ์ กรมบัญชีกลาง ต่อประธานในที่ประชุม รับทราบ 
   

Tags: 

Pages