Webslesson Tutorial
รายการเอกสารแจ้งโรงเรียนเอกชนในจังหวัดน่าน

โปรดตรวจสอบเอกสารในระบบด้วยรหัสที่แจ้งให้ทราบแล้ว

เอกสารที่แจ้งในระบบล่าสุด

  
  


Webslesson Tutorial
รายการอนุมัติเงินประจำงวด

ทุกกลุ่มงานโปรดตรวจสอบงบประมาณในระบบ e-office

เอกสารที่แจ้งในระบบ 3 ลำดับล่าสุด

  
  
  


ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคา e-bidding งานก่อสร้าง 3 รายการ


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ได้เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคา งบลงทุน รายการก่อสร้าง 3 รายการ คือ
1. ก่อสร้างอาคารห้องประชุม 1 หลัง
2. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ความยาว 100 เมตร  1 รายการ
3. ปรับปรุงอาคาร ต่อเติมอาคารราชานุบาล และอาคารสามชั้น

เลขที่โครงการ 62037453093  รหัสแผนจัดจ้าง  D62030387262 โดยอยู่ระหว่างรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2562 - 28 มีนาคม  2562  สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 29 มีนาคม  2562  จึงแจ้งผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน

 

Tags: 

Pages