แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565

(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายการงบลงทุน ประจำปี พ.ศ. 2565  เพื่อซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ  วงเงิน 55,000 บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จึงเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

(แผนซื้อจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ฉบับที่ 1)