Webslesson Tutorial
รายการเอกสารแจ้งโรงเรียนเอกชนในจังหวัดน่าน

โปรดตรวจสอบเอกสารในระบบด้วยรหัสที่แจ้งให้ทราบแล้ว

เอกสารที่แจ้งในระบบล่าสุด

  
  


Webslesson Tutorial
รายการอนุมัติเงินประจำงวด

ทุกกลุ่มงานโปรดตรวจสอบงบประมาณในระบบ e-office

เอกสารที่แจ้งในระบบ 3 ลำดับล่าสุด

  
  
  


ประชุมกรรมการควบคุมงาน และตรวจงานจ้าง ครั้งที่ 2/62

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน นัดประชุมคณะกรรมการควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อพิจารณาด้านเอกสาร รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคืบหน้างานก่อสร้าง อาคารห้องประชุม รางระบายน้ำ และปรับปรุงอาคาร 
     

เพื่อให้การบริหารสัญญา เป็นไปตามงวดงานในสัญญา 

Tags: 

Pages