ประชุมกรรมการควบคุมงานและตรวจรับงานจ้าง ครั้งที่ 2/2563

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ได้ประชุมคณะกรรมการควบคุมงานและตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้าง อาคารห้องประชุม รางระบายน้ำ และปรับปรุงอาคาร ตามสัญญาที่ 110/2563 กับ หจก.น่านอินเตอร์ซัพพลาย ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มศึกษานิเทศและติดตามประเมินผล ศธจ.น่าน 
     
   

 

Tags: 

ประชุมกรรมการควบคุมงาน ตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้าง ๓ รายการ ครั้งที่ ๑/๖๓

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ประชุมคณะกรรมการควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจงานจ้าง ร่วมกับคู่สัญญาในวันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยมีวิศวกรจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน ๒ ท่าน รวมเป็นคณะกรรมการด้วย  ตามโครงการก่อสร้าง ๓ รายการ คือ อาคารห้องประชุม รางระบายน้ำ และปรับปรุงอาคาร (ส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จ) 

   

 

Tags: 

ภาพงานก่อสร้าง อาคารห้องประชุม

  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ได้รับอนุมัติงบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้ทำสัญญากับห้างหุ้นส่วนจำกัดน่านอินเตอร์ซัพพลาย เพื่อก่อสร้างส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จ จากผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดยวิธีอิเล็คทรอนิคส์ (e-bidding)

Tags: 

รายการวัสดุอนุมัติให้ซื้อเพื่อป้องกัน ควบคุมโรคระบาดไวรัส covid19

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณ และกำหนดรายการวัสดุที่หน่วยงาน อนุมัติให้จัดซื้อเพื่อป้องกันและควบคุมโรคระบาดไวรัส covid 19  จำนวน 7 รายการ (รายละเอียด)

Tags: 

ประชุมคณะกรรมการก่อสร้าง และคณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ได้นัดหมายคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รายการซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 สัญญา เพื่อวางแผนการตรวจรับพัสดุ และนัดหมายคณะกรรมการควบคุมงาน ตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้าง 5 รายการ พร้อมกับ ตัวแทนบริษัท เคเคเอ็นกรุ๊ป จำกัด โดยมีวิศวกรโยธา จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุม ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสิริสาธร ระหว่างเวลา 13.30 น. 

   

 

Tags: 

หน้า