รายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ 2 กลุ่มรายการด้วยวิธี e-bidding

ตามประกาศเชิญชวนผู้เสนอราคา โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9 รายการ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 1 รายการ ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน เสนอราคาวันที่ 24 กันยายน  และพิจารณาผลในวันที่ 25 กันยายน 2563 นั้น
ผลการดำเนินการ
1. มีผู้สนใจดาวน์โหลดเอกสาร  22 ราย
2. มีผู้ยื่นเสนอราคา 2 ราย
3. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ พิจารณาให้ ร้านชำนาญมีเดียซัพพลาย เป็นผู้ชนะการเสนอราคา โดยเสนอราคาต่ำสด
    (เอกสาร)

 

 

Tags: 

ประกาศเชิญชวนเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่

ศธจ.น่าน เชิญชวนผู้ค้าภาครัฐ ยื่นเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  9 รายการ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 1 รายการ
กำหนดเวลา เผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 21-23 กันยายน  2563
เสนอราคา วันที่  24 กันยายน  2563
พิจารณาผล วันที่  25 กันยายน 2563

1 ประกาศเชิญชวน download
2 เอกสารประกวดราคา download
3 ขอบเขตงาน และราคากลาง download
Tags: 

ประชุมกรรมการควบคุมงานและตรวจงานจ้าง 5 รายการ ครั้งที่ 5/2563

คณะกรรมการควบคุมงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจงานจ้าง ได้นัดประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2563 ในวันพุธที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. เพื่อบริหารสัญญาและตรวจรับงานจ้างก่อสร้างของบริษัท เคเคเอ็นกรุ๊ป จำกัด โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนายช่างโยธา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง
 

Tags: 

ประกาศแผนซื้อครุภัณฑ์ จากเงินเหลือจ่าย

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ได้รับอนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่าย ปี พ.ศ. 2563 เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ 2  กลุ่มรายการ ประกอบด้วยครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 1 รายการ โดยอยู่ระหว่างการจัดทำขอบเขตงานและราคากลางของคณะกรรมการ จัดหาด้วยวิธี e-bidding เนื่องจากวงเงินจัดซื้อเกิน 5 แสน (รายละเอียดแผน)

 

Tags: 

หน้า