คำนวณวันและเวลา

                       มีฟังก์ชั่น สำหรับวัน และเวลา ที่เราสามารถนำมาใช้ในการเปรียบเทียบวันและเวลา จำนวน ๒ ค่า ว่ามีผลต่างเป็น จำนวนวัน ชั่วโมง นาที และวินาที เท่าไหร่ เพื่อนำไปใช้ในการคำนวณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
                     

   

 

 

การคำนวณ Factor F ในระบบงาน

งานพัสดุ  ได้นำความรู้การคำนวณค่า Factor F งานก่อสร้าง ของทางราชการ เข้าในระบบสนับสนุนงานคลังและสินทรัพย์ โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้รวดเร็ว ถูกต้อง และสามารถทำซ้ำได้บ่อยครั้ง สามารถใช้ในการปฏิบัติงานจริง และในการตรวจสอบเอกสารที่ต้องการความแม่นยำ   โดยออกแบบให้สามารถบันทึก และพิมพ์เอกสาร เพื่อใช้ในการตรวจสอบภายหลังได้  โดยจัดทำและผนวกเข้าในระบบ ในวันที่ 16 มีนาคม 2564

แสดงการกำหนดข้อมูล เพื่อทำการคำนวณ

สป.อนุมัติรื้อถอนเสารับ-ส่งสัญญาณวิทยุ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ได้ขออนุญาตต่อสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รื้อถอนเสารับ-ส่งสัญญาณวิทยุ เนื่องจากมีอายุการใช้งานมานาน และมีสภาพชำรุด  และไม่ได้ใช้ประโยชน์ฺ โดยวัสดุมอบให้ ร.ร.บ้านมณีพฤกษ์ สพป.น่าน เขต 2 นำวัสดุที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน โดยดำเนินการรื้อถอนในวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์  2564  ดังภาพ
  

  

  

 

คณะกรรมการตรวจงานจ้าง ตรวจรับโครงการก่อสร้าง 4 รายการ

  • ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง  4 รายการ กับ บริษัท เคเคเอ็นกรุ๊ป จำกัด รายการ ก่อสร้างเสาธง ,รั้ว 4  เมตร , ประตูทางเข้า-ออก และระบบไฟฟ้าลานจอดรถยนต์ และรั้ว 
  • คณะกรรมการควบคุมงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานจ้าง  พร้อมประชุมพิจารณาในวันจันทร์ที่  11 มกราคม  2564 รายละเอียดดังภาพ

  

หน้า