Webslesson Tutorial
รายการเอกสารแจ้งโรงเรียนเอกชนในจังหวัดน่าน

โปรดตรวจสอบเอกสารในระบบด้วยรหัสที่แจ้งให้ทราบแล้ว

เอกสารที่แจ้งในระบบล่าสุด

  
  


Webslesson Tutorial
รายการอนุมัติเงินประจำงวด

ทุกกลุ่มงานโปรดตรวจสอบงบประมาณในระบบ e-office

เอกสารที่แจ้งในระบบ 3 ลำดับล่าสุด

  
  
  


เผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ 2562

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ประกาศเผยแพร่ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและโฆษณาเผยแพร่ 16 รายการ โดยกำหนดประกาศเผยแพร่ขอบเขตงาน ภายในเดือน สิงหาคม 2562  และจะดำเนินการจัดหาผู้ขาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิคส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 เนื่องจากการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็คทรอนิคส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1 ไม่มีผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารเผยแพร่ได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  e-GP และเชิญชวนเข้าร่วมเสนอราคาเมื่อคณะกรรมการจัดทำขอบเขตงานและราคากลาง เสร็จสิ้นแล้ว

Tags: 

Pages