ซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญาจากผลกระทบโรคโควิท 19

หนังสือกรมบัญชีกลาง กวจ ที่ ว 83 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญา กรณีที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิท 19 (รายละเอียด)

Tags: 

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 2563

หนังสือ กวพ ด่วนที่สุด  ว 82 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 เรื่อง  มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (รายละเอียด)

 

Tags: 

ประกาศแผนจัดซื้อ และจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ได้รับงบประมาณปี 2563 เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง จึงได้จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
๑. แผนจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน , ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (รายละเอียดแผน)
๒. แผนจัดจ้างสิ่งก่อสร้างอื่น   (รายละเอียดแผน)
เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน

 

Tags: 

หน้า