สวัสดีปีงบประมาณ พ.ศ.2565

                             เริ่มต้นปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  งานพัสดุมีโครงการปรับปรุงระบบสนับสนุนงานคลังและสินทรัพย์ ในส่วนของระบบงานทะเบียนวัสดุ เพื่อปรับปรุง แก้ไข ปัญหาอุปสรรคบางประการในระหว่างการทดลองใช้งานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้

 ปรับปรุงขั้นตอนการบันทึกรับวัสดุ    /    ปรับปรุงขั้นตอนการตัดบัญชีวัสดุ  ให้มีการตรวจเช็ควัสดุคงเหลือ / LOT NO. ก่อนดำเนินการตัดใบเบิก  เพื่อความสมบูรณ์ของรายงานวัสดุคงเหลือ ถูกต้องแม่นยำ สัมพันธ์กับปริมาณวัสดุที่มีอยู่จริง แบบ Real Time

สภาพแวดล้อมการเงิน สินทรัพย์ ที่ดีเพื่อสนับสนุนการใช้ดุลยพินิจที่ถูกต้อง....

 

         การปฏิบัติงานด้านการเงิน สินทรัพย์ ควรมีสภาพแวดล้อมที่ช่วยในการตัดสินใจแบบฉับพลัน เนื่องจากเกี่ยวข้องกับงบประมาณ
แผ่นดินและมีระเบียบ กฎหมาย ที่อ้างอิง มากมาย  การตัดสินใจโดยขาดข้อมูลที่ดีด้านระเบียบ กฎหมาย อาจทำให้ขั้นตอนล่าช้า และดำเนินการผิดพลาด
แก้ไขได้ยาก และเกิดผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องมากมาย โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติเอง.....และส่งผลต่อหน่วยงาน

กรมบัญชีกลาง ซ้อมความเข้าใจการดำเนินการในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิท19

กรมบัญชีกลาง มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 312 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ส่วนราชการ สามารถนำแนวทางการวินิจฉัย
ตามหนังสือที่อ้างถึง ฉบับที่ 1-5  ไปปฏิบัติจนกว่ารัฐบาลจะได้ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

โครงสร้างระบบทะเบียนวัสดุ

งานพัสดุ ได้ออกแบบกระบวนการจัดทำทะเบียนวัสดุ บรรจุในระบบสนับสนุนงานคลังและสินทรัพย์ (software)  รองรับการปฏิบัติงานหลากหลายบุคคล
โดยมีวัตถุประสงค์  ให้ได้มาซึ่ง
1. ทะเบียนใบรับวัสดุ
2. ทะเบียนใบเบิกพัสดุ
3. ทะเบียนวัสดุ
4. รายงานทะเบียนวัสดุ รายรหัสวัสดุ และรายงานวัสดุคงเหลือ
 

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 17 รายการด้วยเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2563

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ได้ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 17 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding) โดยเผยแพร่เอกสารเชิญชวน ระหว่างวันที่ 2 -7 กรกฎาคม 2564 และยื่นข้อเสนอวันที่ 8 ก.ค.2564
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดจากระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP  เลขที่โครงการในระบบ e-GP 64067514730

หน้า