ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาครุภัณฑ์ 3 กลุ่มรายการ

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน งานบ้านงานครัว และครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่
1. กลุ่มที่ 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัดทิพปภาครุภัณฑ์
2. กลุ่มที่ 2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว บริษัท วิน วิน 25 โซลูชั่น จำกัด
3. กลุ่มที่ 3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ บริษัท เดอะรูท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(รายละเอียดประกาศ)

 

Tags: 

(ร่าง) เอกสารประกวดราคา และขอบเขตงานครุภัณฑ์ 4 กลุ่ม

ครั้งที่  2 (ปรับปรุงเอกสารให้สมบูรณ์)

  • แก้ไขปรับปรุงเอกสารเผยแพร่ เพื่อ แนบ "แผนผังการติดตั้งครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด" เพื่อเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน
  • เลขที่โครงการใหม่ 6304760035
  • รายละเอียดอื่น ๆ คงเดิม กำหนดเผยแพร่  30 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2563

รายละเอียด (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากฉบับที่ 1)

ครั้งที่ 1  (ยกเลิก )
1. ร่าง ประกาศ  (รายละเอียด)
2. ร่าง เอกสารประกวดราคา (รายละเอียด)
3. ขอบเขตงานและราคากลาง (รายละเอียด)
 4. แผนผังการติดตั้งครุภัณฑ์กล้อง CCTV (รายละเอียด)
เลขที่โครงการในระบบ eGP   63047245908   
เผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 27-29 เมษายน  2563

Tags: 

ตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2563

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทำการตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ จำนวน 5 รายการ ในวันที่ 9 เมษายน 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

   

หน้า