ตารางจัดหางบลงทุน 63

 

ขั้นตอน

 

ครุุภัณฑ์ 3 กลุ่มรายการ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ 4 กลุ่มรายการ
 
ก่อสร้าง 5 รายการ

 ครั้งที่ 2

ก่อสร้าง 3 รายการ

(ปี 62 จัดหาใหม่)

1. วิธีการจัดหา

ประกวดราคา

e-bidding

เฉพาะเจาะจง

ประกวดราคา

e-bidding

ประกวดราคา

e-bidding 2

ประกวดราคา

e-bidding

2. ขอบเขตงาน และราคากลาง

3. เผยแพร่ วิจารณ์

- 27-29 เม.ย. 63

1-7 พ.ค. 63 -
4. แก้ไข วิจารณ์

ไม่มีผู้วิจารณ์

- ปรับปรุง เพิ่ม "แผนผังติดตั้งกล้องวงจรปิด"
30 เม.ย.-7 พ.ค. 63

ไม่มีผู้วิจารณ์
 

-
5. เผยแพร่ วิจารณ์ ครบ 1 เม.ย. 2563 - ครบ 7 พ.ค. 63 ครบ 7 พ.ค. 63 -
ประกาศเชิญชวน
6. ประกาศเชิญชวน 2-8 เม.ย. 2563   8-14 พค 2563 8-14 พค 2563 19-22 พค 63
7. ยื่นข้อเสนอ 9 เม.ย. 2563    15 พค 2563  15 พค 2563  25 พค 63
8. พิจารณาผล ตั้งแต่ 10 เม.ย. 2563   18 พค 2563 18 พค 2563 26 พค 63
ทำสัญญา
9. ผู้ชนะเสนอราคา กลุ่มที่ 1 หจก.ทิพปภาครุภัณฑ์ 
กลุ่มที่ 2 บริษัท วิน วิน 25 โซลูชั่น 
กลุ่มที่ 3  บริษัท เดอะรูท คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
หสส.คลิกไอทีช็อป กลุ่มที่ 1 บ.กู๊ดสปีดคอมพิวเตอร์ จำกัด 
กลุ่มที่ 2 บ. พีพีเอส ซาวด์บอร์ด จำกัด 
กลุ่มที่ 3  หจก.น่านพิรญา 
บริษัท เค เค เอ็น กรุ๊ป จำกัด  หจก.น่านอินเตอร์ซัพพลาย 
10. ทำสัญญา กลุ่มที่ 1 หจก.ทิพปภาครุภัณฑ์ 
            (26 พค 63) 
กลุ่มที่ 2 บริษัท วิน วิน 25 โซลูชั่น 
กลุ่มที่ 3  บริษัท เดอะรูท  คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
3 เม.ย. 2563 กลุ่มที่ 1 บ.กู๊ดสปีดคอมพิวเตอร์ จำกัด 
กลุ่มที่ 2 บ. พีพีเอส ซาวด์บอร์ด จำกัด 
กลุ่มที่ 3  หจก.น่านพิรญา 
บริษัท เค เค เอ็น กรุ๊ป จำกัด   
11. ส่งมอบ ตรวจรับ   9 เม.ย. 2563       
12. เบิกจ่าย   27 เม.ย. 63       

 

เชิญชวนเสนอราคาก่อสร้าง 3 รายการ (ก่อสร้างต่อให้แล้วเสร็จ)

 

เลขที่โครงการ  63047250015 ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารประชุม รางระบายน้ำ และปรับปรุงอาคาร (ส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(เป็นโครงการต่อเนื่อง จากผู้รับจ้างรายเดิมที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ โดยมีเนื้องานอาคารห้องประชุม และปรับปรุงอาคาร ที่ดำเนินการไปบางส่วน)
เผยแพร่ 19-22 พฤษภาคม 2563 
ยื่นเสนอราคา 25 พฤษภาคม  2563 

--------------------> งบประมาณ    4,492,282.56 บาท
--------------------> ราคากลาง     4,733,000.00 บาท

 

 ประกาศ (รายละเอียด)  
เอกสารประกวดราคา (รายละเอียด) 

ภาพประกอบ  
1. อาคารห้องประชุม  ดำเนินการโดยผู้รับจ้างรายเดิม (บางส่วนแต่ยังไม่แล้วเสร็จ)

   

 

2. ปรับปรุงอาคาร  
   2.1 ปรับปรุงอาคาร 3 ชั้น ดำเนินการโดยผู้รับจ้างรายเดิม (บางส่วนแต่ยังไม่แล้วเสร็จ)

  

 

 

   2.2 ปรับปรุงอาคารราชานุบาล ยังไม่ได้ดำเนินการ

3. รางระบายน้ำ  ยังไม่ได้ดำเนินการ

 

ประกาศเชิญชวน เสนอราคา ๒ โครงการ

เลขที่โครงการ  63047590582  ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำหญิง รั้ว รางระบายน้ำ ถนนคอนกรีต และลานจอดรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่ 12-14 พฤษภาคม 2563
ยื่นเสนอราคา 15 พฤษภาคม  2563
ประกาศ (รายละเอียด) 
เอกสารประกวดราคา (รายละเอียด) 

เลขที่โครงการ 63047600935 ชื่อโครงการ ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ ๔ กลุ่มรายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่ 12-14 พฤษภาคม 2563
ยื่นเสนอราคา 15 พฤษภาคม  2563
ประกาศ (รายละเอียด) 
เอกสารประกวดราคา (รายละเอียด) 

 

ร่างเชิญชวน โครงการก่อสร้าง 5 รายการ (ประกาศครั้งที่ 2)

 

ร่างประกาศโครงการ จ้างก่อสร้าง ๕ รายการ  (ครั้งที่ ๒) 

  1. ห้องน้ำหญิง
  2. รั้วด้านหน้า (พร้อมป้ายสำนักงาน)
  3. รางระบายน้ำ
  4. ถนนคอนกรีต
  5. ลานจอดรถยนต์

เลขที่แผนจัดจ้าง   P63040033136
เลขที่โครงการในระบบ e-GP 63047590582
เผยแพร่ร่าง 1 พ.ค. 2563 - 8 พ.ค. 2563

หมายเหตุ  ไม่มีรายการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมจากประกาศ ครั้งที่ 1

Tags: 

ประกาศผลเสนอราคาก่อสร้าง 5 รายการ

  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็คทรอนิคส์ งานก่อสร้าง 5 รายการ ประกอบด้วย
1. ห้องน้ำหญิง  1 รายการ
2. รั้วพร้อมป้ายด้านหน้า 1 รายการ
3. รางระบายน้ำ 1 รายการ
4. ถนนคอนกรีต  1 รายการ
5. ลานจอดรถยนต์ 1 รายการ
ในวันที่ 28 เมษายน 2563 มีผู้สนใจ 17 ราย และไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา
..........................................................................................
ศธจ.น่าน จะดำเนินการจัดหาด้วยวิะี ประกวดราคาทางอิเล็คทรอนิคส์  e-bidding ครั้งที่ 2  

 

Tags: 

หน้า