clear

ซ้อมความเข้าใจการโอนจำหน่ายพัสดุ

กรมบัญชีกลาง ซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายพัสดุ ด้วยวิธิีการโอน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.

Tags: