ตารางจัดหางบลงทุน 63

 

ขั้นตอน

 

ครุุภัณฑ์ 3 กลุ่มรายการ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ 4 กลุ่มรายการ ก่อสร้าง 5 รายการ

ก่อสร้าง 3 รายการ

(ปี 62 จัดหาใหม่)

1. วิธีการจัดหา

ประกวดราคา

e-bidding

เฉพาะเจาะจง

ประกวดราคา

e-bidding

ประกวดราคา

e-bidding

ประกวดราคา

e-bidding

2. ขอบเขตงาน และราคากลาง

อยู่ระหว่างดำเนินการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ
3. เผยแพร่ วิจารณ์

- - เสนอ อนุมัติ  
4. แก้ไข วิจารณ์

- -    
5. เผยแพร่ วิจารณ์ ครบ 1 เม.ย. 2563 - -    

 

ก่อสร้าง 63

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน จะดำเนินการจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิคส์ ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5 รายการ
1. ก่อสร้างห้องน้ำหญิง
2. ก่อสร้างรางระบายน้ำ
3. ก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายสำนักงาน
4. ก่อสร้างถนนสำนักงาน
5. ก่อสร้างลานจอดรถยนต์
ผู้สนใจ สามารถค้นหาเอกสารจากระบบจัดซื้อจัดจ้าง (ร่างเอกสาร) เลขที่โครงการ 63037270904 โดยกำหนดเผยแพร่ร่างตั้งแต่วันที่ 1-6 เมษายน 2563

ประกาศเผยแพร่คุณลักษณะครุภัณฑ์ และขอบเขตงาน ครั้งที่ 2

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ขอประชาสัมพันธ์ขอบเขตงานและคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ 3  กลุ่มรายการ  ผู้สนใจ สามารถค้นหาจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   เลขที่โครงการ 63037544847
 - กำหนดเผยแพร่ร่างเพื่อวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 ครบกำหนด 1 มีนาคม 2563 (รายละเอียดขอบเขตงาน)
 - ร่างเอกสารประกวดราคา (รายละเอียด)

 

ยกเลิกประกาศ e-bidding ครั้งที่ 1

ศธจ.น่าน ได้ประกาศยกเลิกเอกสารเชิญชวน โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตามประกาศครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563  เพื่อทำการปรับปรุงขอบเขตงาน คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  และจะดำเนินการเผยแพร่ให้ทราบ และประกาศจัดหาในลำดับถัดไป  (ประกาศ)

sd1 wow

ประกาศแผนจัดซื้อ และจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ได้รับงบประมาณปี 2563 เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง จึงได้จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
๑. แผนจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน , ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (รายละเอียดแผน)
๒. แผนจัดจ้างสิ่งก่อสร้างอื่น   (รายละเอียดแผน)
เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน

 

Tags: