บริการแบบฟอร์มราชการ

ค้นหาง่าย และรวดเร็ว

ใช้ประกอบการบริหารงบประมาณid แบบฟอร์ม พิมพ์
1 แบบคำขอรับเงินค่าเช่าบ้าน แบบ 6005 พิมพ์
2 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน แบบ 6006 พิมพ์
2 แบบติดใบเสร็จรับเงิน กรณีเช่าบ้าน พิมพ์
3 แบบติดใบเสร็จรับเงิน กรณีเช่าซื้อ พิมพ์
4 แบบรายงานผลการตรวจสภาพบ้านเช่า พิมพ์
5 แบบขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) พิมพ์
6 แบบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก 111) พิมพ์
7 แบบสัญญายืมเงิน 8708 พิมพ์
8 ใบเบิกพัสดุ พิมพ์
9 ใบเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล (แบบ 7131) พิมพ์
10 แบบใบเบิกค่าการศึกษาบุตร (แบบ 7223) พิมพ์
11 ใบลาพักผ่อน พิมพ์
12 แบบใบมอบอำนาจ พิมพ์
13 ใบมอบฉันทะ พิมพ์
เอกสารแนะนำ การจัดซื้อจ้างเฉพาะเจาะจงสำหรับ รร.ที่ได้รับงบประมาณจังหวัด
14 แบบซื้อพัสดุ วิธีเฉพาะเจาะจง ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 (งบจังหวัด) พิมพ์
15 แนวทางการส่งหลักฐานการเบิกจ่ายงบจังหวัด (การจัดส่งเอกสาร : บันทึกขออนุมัติจ้างทำอาหาร) พิมพ์