หนังสือเวียน

การตีความ "งานก่อสร้าง"

 1.  หนังสือ กวพ /ว 259  4 มิถุนายน  2561   (เอกสาร)
 2. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/030184 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 กรมบัญชีกลาง ตอบข้อหารือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องแนวทางปฏิบัติโครงการ "งานก่อสร้าง" (เอกสาร)

 3.  ยกเลิก  ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 112 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย "งานก่อสร้าง" ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (เอกสาร)

 4. พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560 (มาตรา 4) ในส่วนที่เกี่ยวข้อง (เอกสาร)

  ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา

 5. แนวทางการจ้างเอกชนออกแบบ+ การรับรองแบบ (จากเวทีท้องถิ่น..เฉพาะหลักการเนื้องจากท้องถิ่นมีระเบียบรองรับ) (link  เอกสาร)

 6. ข้อสรุปความคิดเห็นในเรื่องการรับรองแบบระหว่าง "แบบมาตรฐาน" และ "แบบที่จัดทำขึ้นใหม่" (link เอกสาร)

การจัดส่งสำเนาสัญญาให้กับ สตง. และสรรพากร

 1. การจัดส่งสําเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ เอกสาร

การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขอขยายเวลาหรือข้อตกลง

 1. หนังสือ กวจ /ว 52 31 มกราคม  2562   เอกสาร

ราคากลาง

 1. ด่วนที่่สุด ที่ กค 0405.3/ว 453 แนวทางการปะรกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (เอกสาร)

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

 1. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ (เอกสาร)

การเบิกค่าใช้จ่ายการจ้างออกแบบ

 1. แนวทางการจ้างเอกชนออกแบบ (ผู้เขียนต้นฉบับ ได้อนุญาตให้คัดลอกหรือเก็บไว้ศึกษาได้ ...จากเวทีท้องถิ่น) (link  เอกสาร)
 2. หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (แก้ไขปรับปรุงตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๓๓ และหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๖๘) (เอกสาร)
 3. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  เฉพาะที่เกี่ยวข้อง   (เอกสาร 1)     (เอกสาร 2)
 4. กฎกระทรวง กําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ (เอกสาร)
 5. แบบสัญญาจ้าง "ออกแบบและควบคุมงาน" ตาม พรบ.ซื้อจ้าง 2560 (เอกสาร)

การจำแนกประเภทวัสดุ ครุภัณฑ์

 1. ที่ นร 0704/ว 37 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (เอกสาร)
 2. ที่ นร 0704/ว 49 เรื่อง ขอซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายสำหรับรายการค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ และค่าสิ่งก่อสร้างตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (เอกสาร)

การจำแนกประเภทหมวดค่าสาธารณูปโภค

 1. นร ๐๗๐๔/ว ๒๖ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ รายการค่าสาธารณูปโภค (เอกสาร)
 2. กค(กวจ) 0405.2/ว260 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค (เอกสาร)

แนวทางการใช้แบบฟอร์มแทนระบบ e-GP (ใช้โปรแกรมพีสดุ)

 1. กค (กวจ) 0405.2/048357 ข้อหารือและขออนุมัติยกเว้นการปฏฺบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 9 (เอกสาร)
 2. ระเบียบ กค. ว่าด้วยการซื้อจ้าง 2560 (ในส่วนที่เกี่ยวข้องและอ้างถึง) (เอกสาร)

การรับบริจาคทรัพย์สิน

 1. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. 2526 (เอกสาร)

คำว่า “ปฏิบัติราชการแทน” “รักษาราชการแทน” “รักษาการในตำแหน่ง” จะใช้คำใดและกรณีใด

 1.  มีผู้ดำรงตำแหน่ง แต่มอบหมายงานบางอย่าง ใช้ "ปฏิบัติราชการแทน"   (เอกสาร)
 2.  มีผู้ดำรงตำแหน่ง แต่ไปราชการ ใช้ "รักษาราชการแทน"
 3. กรณีที่ตำแหน่งซึ่งเป็นตำแหน่งที่มิได้กำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติระเบียบบริหารราชการว่างลง ใช้ "รักษาการในตำแหน่ง

การจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ต้องเบิกจ่ายผ่านระบบ  e-GP ??

1. หนังสือ กค  0409.3/ว 33     ลงวันที่ 2 พค 2549      ( เอกสาร)
2. หนังสือ กค  0421.4/ ว 294  ลงวันที่ 31 กค 2555   (อ้างถึง ว 33)  ( เอกสาร)
3. หนังสือ กค  0421.4/ว 82     ลงวันที่ 28 กพ. 2556  (อ้างถึง ว 294) ( เอกสาร)
4. หนังสือ กค  0405.4/ว.322   ลงวันที่ 24 ส.ค. 2560  (อ้างถึง ว 82)  ( เอกสาร)