ตารางจัดหางบลงทุน 63

 

ขั้นตอน

 

ครุุภัณฑ์ 3 กลุ่มรายการ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ 4 กลุ่มรายการ
 
ก่อสร้าง 5 รายการ

 ครั้งที่ 2

ก่อสร้าง 3 รายการ

(ปี 62 จัดหาใหม่)

1. วิธีการจัดหา

ประกวดราคา

e-bidding

เฉพาะเจาะจง

ประกวดราคา

e-bidding

ประกวดราคา

e-bidding 2

ประกวดราคา

e-bidding

2. ขอบเขตงาน และราคากลาง

3. เผยแพร่ วิจารณ์

- 27-29 เม.ย. 63

1-7 พ.ค. 63 -
4. แก้ไข วิจารณ์

ไม่มีผู้วิจารณ์

- ปรับปรุง เพิ่ม "แผนผังติดตั้งกล้องวงจรปิด"
30 เม.ย.-7 พ.ค. 63

ไม่มีผู้วิจารณ์
 

-
5. เผยแพร่ วิจารณ์ ครบ 1 เม.ย. 2563 - ครบ 7 พ.ค. 63 ครบ 7 พ.ค. 63 -
ประกาศเชิญชวน
6. ประกาศเชิญชวน 2-8 เม.ย. 2563   8-14 พค 2563 8-14 พค 2563 19-22 พค 63
7. ยื่นข้อเสนอ 9 เม.ย. 2563    15 พค 2563  15 พค 2563  25 พค 63
8. พิจารณาผล ตั้งแต่ 10 เม.ย. 2563   18 พค 2563 18 พค 2563 26 พค 63
ทำสัญญา
9. ผู้ชนะเสนอราคา กลุ่มที่ 1 หจก.ทิพปภาครุภัณฑ์ 
กลุ่มที่ 2 บริษัท วิน วิน 25 โซลูชั่น 
กลุ่มที่ 3  บริษัท เดอะรูท คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
หสส.คลิกไอทีช็อป กลุ่มที่ 1 บ.กู๊ดสปีดคอมพิวเตอร์ จำกัด 
กลุ่มที่ 2 บ. พีพีเอส ซาวด์บอร์ด จำกัด 
กลุ่มที่ 3  หจก.น่านพิรญา 
บริษัท เค เค เอ็น กรุ๊ป จำกัด  หจก.น่านอินเตอร์ซัพพลาย 
10. ทำสัญญา กลุ่มที่ 1 หจก.ทิพปภาครุภัณฑ์ 
            (26 พค 63) 
กลุ่มที่ 2 บริษัท วิน วิน 25 โซลูชั่น 
กลุ่มที่ 3  บริษัท เดอะรูท  คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
3 เม.ย. 2563 กลุ่มที่ 1 บ.กู๊ดสปีดคอมพิวเตอร์ จำกัด 
กลุ่มที่ 2 บ. พีพีเอส ซาวด์บอร์ด จำกัด 
กลุ่มที่ 3  หจก.น่านพิรญา 
บริษัท เค เค เอ็น กรุ๊ป จำกัด   
11. ส่งมอบ ตรวจรับ   9 เม.ย. 2563       
12. เบิกจ่าย   27 เม.ย. 63       

 

(ร่าง) เอกสารประกวดราคา และขอบเขตงานครุภัณฑ์ 4 กลุ่ม

ครั้งที่  2 (ปรับปรุงเอกสารให้สมบูรณ์)

  • แก้ไขปรับปรุงเอกสารเผยแพร่ เพื่อ แนบ "แผนผังการติดตั้งครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด" เพื่อเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน
  • เลขที่โครงการใหม่ 6304760035
  • รายละเอียดอื่น ๆ คงเดิม กำหนดเผยแพร่  30 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2563

รายละเอียด (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากฉบับที่ 1)

ครั้งที่ 1  (ยกเลิก )
1. ร่าง ประกาศ  (รายละเอียด)
2. ร่าง เอกสารประกวดราคา (รายละเอียด)
3. ขอบเขตงานและราคากลาง (รายละเอียด)
 4. แผนผังการติดตั้งครุภัณฑ์กล้อง CCTV (รายละเอียด)
เลขที่โครงการในระบบ eGP   63047245908   
เผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 27-29 เมษายน  2563

Tags: