ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศธจ.น่าน

/


 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
ชุดที่ 3 งบลงทุน รายการครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์เผยแพร่โฆษณา 3 กลุ่มรายการ 
-  ประกาศในวันที่ 27  เมษายน   2562
- เลขที่โครงการ 62037465916
- ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น
จึงเรียนเชิญผู้สนใจ และหรือผู้มีอาชีพ เข้าร่วมเสนอราคาตามกำหนด 
เอกสารเผยแพร่
1. ประกาศ (พิมพ์)
2. เอกสารประกวดราคา (พิมพ์)
ประกาศผลการจัดซื้อ
1. ประกาศ วันที่ 22  เมษายน  2562
2. เอกสารแจ้งผลการจัดซื้อ (พิมพ์) 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
- บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์กลุ่มที่ 2
- แจ้งทำสัญญา 
สถานะของโครงการ
หจก.สร้อยคำศิริกุล (สาขาแพร่) อุทธรณ์ผลการพิจารณา ครุภัณฑ์กลุ่ม 1 และกลุ่ม 3 (วันที่ส่งเอกสาร 30 เมษายน 2562) 
รายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์ ต่อ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กรมบัญชีกลาง  และแจ้ง หจก.สร้อยคำศิริกุล ทราบ (ส่งไปรษณีย์ 9 พค 2562) 
 
 
 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
 
ชุดที่ 2 งบลงทุน รายการก่อสร้างอาคาร และปรับปรุงต่อเติมอาคาร 3 รายการ

​- ก่อสร้างอาคารห้องประชุม จำนวน 1 หลัง
- ก่อสร้างรางระบายน้ำ จำนวน 1 หลัง
- ปรับปรุง ต่อเติมอาคารราชานุบาล และอาคารสามชั้น

เลขที่เอกสารโครงการในระบบ e-GP
- 26 มีนาคม 2562 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา  เลขที่โครงการ 62037453093
- ระยะเวลารับฟังคำวิจารณ์ 26 - 28 มีนาคม  2562 หมดเวลาวิจารณ์ 29 มีนาคม 2562

ครบกำหนดยื่นเสนอราคา 22 เมษายน  2562  

พิจารณาผล  ตั้งแต่ 23 เมษายน  2562   

ผลการพิจารณา   พิจารณาให้ บริษัท ดามพหัสดินทร์ จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคา  (วันที่แจ้ง 29 เมษายน 2562)  (เอกสาร) 

สถานะของโครงการ
1. ประกาศผู้ชนะ   รอการอุทธรณ์ผู้เสนอราคารายอื่น ภายใน 7 วันทำการ 
                    

..............................................................................................................................

ชุดที่ 1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 6 รายการ  

- 12 กุมภาพันธ์  2562 ประกาศราคาแผนจัดซื้อครุภัณพ์คอมพิวเตอร์ ปี 2562  เอกสาร
- 12 กุมภาพันธ์ 2562  ประกาศราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2562 เอกสาร
- 12  กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2562 เอกสาร

เลขที่เอกสารโครงการในระบบ  e-GP
- 12 กุมภาพันธ์ 2562 รหัสแผนซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ P62020011805
- 12 กุมภาพันธ์ 2562 รหัสประกาศแผนซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ M62020009047
- 12 กุมภาพันธ์ 2562 รหัสโครงการ 62027179873

ระยะเวลารับฟังข้อเสนอ หรือคำวิจารณ์
จำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ - 15 กุมภาพันธ์ 2562

ผลการพิจารณา
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า เป็นผู้ชนะการเสนอราคา

สถานะของโครงการ
1. ทำสัญญา 
2. ส่งมอบ/ตรวจรับ
3. เบิกจ่ายแล้ว เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม  2562