ประเด็นงานพัสดุในข่าวสาร

เพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงานด้านพัสดุให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง

 
ที่ หัวข้อข่าว งานพัสดุที่เกี่ยวข้อง ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ
4 ตัวอย่างกรณีทำผิดวินัยการเงิน บัญชี และพัสดุ ส่วนราชการได้ดำเนินการขออนุมัติปรับปรุง ต่อเติมอาคารที่ทำการ โดยมีเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้ดำเนินการขออนุมัติ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้อนุมัติซื้อและจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคาร แต่ในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชา มีอำนาจตามกฎหมายในการอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้างและมีหน้าที่ควบคุม กำกับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการภายใต้การบังคับบัญชา ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบทางราชการ แต่ไม่ใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มความสามารถ ปล่อยให้ข้าราชการในสังกัดทำการจัดซื้อจัดจ้าง โดยไม่มี
  • ไม่มีราคากลางเปรียบเทียบ และ
  • ไม่มีการรับรองแบบแปลนโดยนายช่างของส่วนราชการ
  • เจ้าหน้าที่พัสดุได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยไม่มีราคากลางเปรียบเทียบ และไม่มีการรับรองแบบแปลน
พฤติกรรมของ เจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าส่วนราชการดังกล่าว เป็นความผิดวินัย ลงโทษตัดเงินเดือนคนละจำนวนร้อยละ .......เป็นเวลา...........เดือน
3

“สตง.” แจงผลสอบโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อปท.พบเสี่ยงใช้งบประมาณไม่คุ้มค่า

ขาดความพร้อมก่อนการขอรับการจัดสรรงบประมาณ และการติดตามประเมินผลหลังโครงการ

อ่านเพิ่มเติม

- การใช้อุปกรณ์ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
- มีความเสี่ยงต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินไม่คุ้มค่า

2 ส.บ.ม.ท.ยื่นมือช่วยเหลือครู ไม่ให้ตกเป็นแพะ กรณีจัดซื้อจัดจ้าง Smart Classroom และ E-Library
 
งบประมาณที่ได้รับเป็นงบแปรญัตติที่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)จัดสรรให้กับโรงเรียนต่างๆและโรงเรียนก็ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนท่ีกฎหมายกำหนด 
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kroobannok.com/86159
  • สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินชี้มูลความผิดว่า
    ครุภัณฑ์ต่างๆ นั้นมีราคากลางที่แพงกว่าราคาท้องตลาด เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง
  • จึงให้มีการดำเนินการทางวินัย ชดใช้ทางละเมิด และดำเนินคดีอาญา กับคุณครูและผู้อำนวยการผู้เกี่ยวข้อง 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kroobannok.com/8615911

1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะมัธยมศึกษาตอนต้น งบประมาณ 6 แสนบาทต่อโรงเรียน วงเงิน 279 ล้านบาท โดย คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของ สพฐ. ทำเอกสารคุณลักษณะของครุภัณฑ์แนบท้าย ถือเป็นการเพิ่มเติมถ้อยคำในเอกสารประมาณ 5-6 บรรทัด ซึ่งตรงจุดนี้ชี้ให้เห็นชัดเจนว่ามีการล็อกสเปกเกิดขึ้น
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thairath.co.th/content/1397356

 กำลังสอบเอาข้อมูลจาก ผอ.โรงเรียน เพราะเรื่องไปเกิดที่โรงเรียนเป็นหลัก ดังนั้น ผอ.โรงเรียนก็จะต้องมีส่วนรับผิดชอบ

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thairath.co.th/content/1397356