ประกาศจัดหา

ปีงบประมาณ 2562

> ประกาศจัดหาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิคส์ e-bidding รายการ ครุภัณฑ์ 3 กลุ่มรายการ  (ประกาศ)  (เอกสารประกวดราคา)
> ประกาศจัดหาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิคส์ e-bidding รายการ ก่อสร้างอาคารห้องประชุม รางระบายน้ำ และปรับปรุงอาคาร  (รายละเอียด)
> ประกาศจัดหาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิคส์ e-bidding รายการ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 3 กลุ่มรายการ (รายละเอียด)
> ประกาศจัดหาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิคส์ e-bidding รายการ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์  (รายละเอียด)
> ประกาศจัดหาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิคส์ e-bidding รายการ เช่ารถยนต์งบผูกพัน (รายละเอียด)